23 listopada 2016

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. – opiera się na zbiorowym zaopatrywaniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie miasta przy wykorzystaniu urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto kształtowanie trwałych postaw proekologicznych lokalnego społeczeństwa oraz indywidualnej odpowiedzialności tomaszowian za stan środowiska naturalnego – to cel edukacji ekologicznej, sukcesywnie realizowanej przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ZGWK dąży do ukształtowania proekologicznego modelu społecznych zachowań, świadomego podejścia do tematu ochrony zasobów naturalnych we wszystkich sferach życia, a w szczególności oszczędnego gospodarowania wodą i ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

Więcej informacji na stronie www.zgwk.pl